بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد بودجه بخش فضایی کشور در سال آینده نسبت به قانون بوجه سال ۹۸ کاهش نزدیک به ۱۹ درصدی را داشته است.

در بین دستگاه‌های مرتبط با بخش حوزه فضایی، بودجه پژوهشگاه فضایی ایران با کاهش ۵۱/۷ درصدی و بودجه سازمان فضایی ایران با کاهش ۱۶/۲ درصدی، بیشترین کاهش را نشان می‌دهند. اما نکته جالب توجه اینکه در سال آینده بودجه بخش فضایی وزارت ارتباطات رشد ۵۳/۸ درصدی خواهد داشت. دیگر دستگاه مرتبط با فعالیت‌های تحقیقاتی حوزه فضایی، پژوهشگاه هواوفضا است که بودجه  آن رشد ۶/۷ درصدی در لایحه سال آینده داشته است.

 

منبع : با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از نود اقتصادی