براساس نتایج آمارگیری از گردشگران ملی در بهار ۱۳۹۸ که چندی پیش از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می‌دهد گردشگران ایرانی طی بهار ۱۳۹۸ برای مسافرت به خارج از کشور نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده‌اند.

با توجه به شیوع ویروس کرونا و احتمال ادامه دار بودن آن در ماه‌های آینده، این رقم در بهار ۹۹ از کشور خارج نشده و نخواهد شد.